FANDOM


http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3661.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3660.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3659.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3658.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3657.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3656.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3655.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3653.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3650.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3647.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3646.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3645.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3643.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3642.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3641.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3640.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3639.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3638.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3634.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3633.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3631.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3630.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3629.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3628.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3627.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3625.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3624.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3623.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3622.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3621.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3620.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3610.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3611.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3612.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3614.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3615.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3616.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3617.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3618.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3619.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3602.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3603.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3604.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3605.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3606.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3607.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3608.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3600.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3591.jpg 

HBH = boy = admin kỹ thuật của Share Group Áo hồng caro = Lesie = tổng wản Share Group Kế Lesie là Trinh, club mangacủa ĐH Văn Lang

http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3592.jpg 

http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3593.jpg

http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3594.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3596.jpg 

http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3597.jpg http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3581.jpg

http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3582.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3583.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3584.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3585.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3586.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3587.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3588.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3589.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3580.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3571.jpg 

Nhóm của Haru, C ko nhớ hết tên ^^

http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3572.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3573.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3574.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3575.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3576.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3577.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3578.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3579.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3570.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3565.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3566.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3567.jpg 
http://i140.photobucket.com/albums/r36/cuongyuki/party%2001%20-%2011%20-%2008/IMG_3568.jpg